Administratie informatie
Logo administratie informatieAdministratie informatie

Activa

Wat betekent activa?

Activa omvat alle bezittingen van een onderneming, de activa worden regulier onderverdeeld in vaste activa en vlottende activa.

Wat zijn vaste activa?

Onder het begrip vaste activa worden een drietal hoofbegrippen onderscheiden, te weten:

  • Immateriële vaste activa
  • Materiële vaste activa
  • Financiële vaste activa

Vaste activa zijn bezittingen van een onderneming welke voor langere tijd dienstbaar zijn aan de onderneming, in het algemeen kan worden gesteld dat indien de bezittingen voor langer dan 1 jaar dienstbaar zijn aan de onderneming deze als vaste activa worden beschouwd.

Wat zijn vlottende activa?

Het begrip vlottende activa wordt gehanteerd voor alle bezittingen van een onderneming welke over het algemeen korter dan 1 jaar dienstbaar zijn aan de onderneming, we kennen een aantal hoofdbegrippen, te weten:

  • Liquide middelen
  • Vorderingen
  • Effecten
  • Voorraden
  • Onderhanden werk