Administratie informatie
Logo administratie informatieAdministratie informatie

Balans

Wat is de balans?

De balans vormt binnen de financiële adminstratie het overzicht van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van de onderneming.

De balans geeft in tegenstelling tot de winst- en verliesrekening een momentopname weer, de balans per 31 december toont informatie per genoemd moment, de winst- en verliesrekening geeft bedragen over een bepaalde periode, bijvoorbeeld een jaar weer.

De balans, een debet- en een creditzijde

De balans is opgesplitst in een debetzijde en een creditzijde, de debetzijde van de balans toont de bezittingen van een onderneming, waar de creditzijde de schulden en het eigen vermogen van de onderneming weergeeft.

De structuur van de balans

De balans wordt in de financiële administratie opgedeeld in een aantal "standaard" groepen, onderstaand geven wij een overzicht van de in Nederland meest gebruikte indeling.

De balans wordt aan de debet zijde opgedeeld in een aantal hoofdgroepen:

 • Immateriële vaste activa
 • Materiële vaste activa
 • Financiële vaste activa
 • Vorderingen
 • Liquide middelen
 • Voorraden
 • Effecten

Aan de credit zijde vinden wij op de balans:

 • Eigen vermogen
 • Voorzieningen
 • Langlopende schulden
 • Kortlopende schulden