Administratie informatie
Logo administratie informatieAdministratie informatie

Passiva

Wat betekent passiva?

Passiva omvat alle onderdelen waarmee een onderneming wordt gefinancierd, dit zijn dus zowel de schulden als het eigen vermogen van de onderneming. De passiva worden regulier onderverdeeld in eigen vermogen, voorzieningen en langlopende- en kortlopende schulden.

Wat zijn de verschillende passiva?

Onder het begrip eigen vermogen wordt verstaan, het totaal van de bezittingen van een onderneming onder aftrek van alle verplichtingen. Deze verplichtingen kunnen bestaan uit voorzieningen en schulden, de schulden worden regulier onderverdeeld in twee hoofdgroepen:

  • Langlopende schulden
  • Kortlopende schulden

Langlopende schulden van een onderneming zijn schulden welek voor langere tijd zijn aangegaan, in het algemeen kan worden gesteld dat indien de schulden voor langer dan 1 jaar zijn aangegaan deze als langlopende schulden worden beschouwd, alle schulden met een looptijd korter dan 1 jaar worden derhalve als kortlopend beschouwd.

Wat zijn voorzieningen?

Het begrip voorzieningen wordt gehanteerd voor kosten welke veroorzaakt worden door de huidige bedrijfsvoering maar waarvan de realisatie op een later moment plaatsvind.

Voorbeelden van voorzieningen zijn:

  • Pensioenvoorziening
  • Voorziening groot onderhoud