Administratie informatie
Logo administratie informatieAdministratie informatie

Jaarrekening

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening, maar wat is een jaarrekening?

De jaarrekening is het verslag over een bepaalde periode, een boekjaar of een kalenderjaar van een onderneming.

De jaarrekening kan bestaan uit een aantal onderdelen, te weten:

  • Balans
  • Winst- en verliesrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Grondslagen voor de jaarrekening
  • Jaarverslag van de directie
  • Overige gegevens
  • Gebeurtenissen na balansdatum

Welke regels gelden er voor de jaarrekening?

De wetgever heeft in Nederland regels opgesteld omtrent de minimum inrichtingseisen van een jaarrekening, deze regels zijn van toepassing op rechtspersonen, voor jaarrekeningen voor natuurlijke personen zoals eenmanszaken en een vennootschap onder firma gelden deze regels niet, hoewel ze in de praktijk wel vaak toegepast worden.

Waar vind ik de regelgeving omtrent de jaarrekening?

De wettelijke regels omtrent de jaarrekening zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, boek 2 titel 9.

De Raad voor de Jaarverslaglegging heeft in Nederland maatschappelijk aanvaarde normen in Richtlijnen vastgelegd, deze richtlijnen worden in de praktijk veelvuldig toegepast, voor klein rechtspersonen bestaat de RJk, de richtlijnen voor de jaarverslaglegging voor kleine rechtspersonen.

Internationaal bestaat er een standaard genaamd IFRS International Reporting Standards welke zijn voorgeschreven voor beursgenoteerde ondernemingen.